Soruşturmada Verilen İfadenin Boşanmada Af Sayılması

Yargıtay 2. HD. 2015/4515 E., 2015/18488 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı kadın tarafından; erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, iştirak nafakasının miktarı, davalı-davacı erkek tarafından ise; kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi ve velayet yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
l-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı erkeğin tüm, davacı-davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurlu bulunmuş ve buna bağlı olarak davacı kadının Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi kapsamındaki maddi ve manevi tazminat talebi reddedilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden mahkemece, davacı-davalı kadının güven sarsıcı davranışta bulunduğu ve eşinin ailesini evden kovduğu gerekçe gösterilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de, davalı-davacı erkeğin 07.02.2013 tarihinde savcılıkta verdiği ifadede, daha önce eşinin başkaları ile görüşmelerini yakaladığını, tartıştıklarını ve çocukları için bu olayı alttan almaya karar verdiğini, evliliğin devam ettiğini beyan etmesi karşısında mahkemece davacı-davalı kadın eşe kusur olarak yüklenen ve geçimsizlik nedeni sayılan güven sarsıcı davranışların davalı-davacı erkek tarafından affedildiği, en azından hoşgörü ile karşılandığının kabulü gerekir. Tarafların gerçekleşen ve mahkemece de kabul edilen diğer kusurlu davranışlarına göre, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı erkeğin kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi gereğince, davacı-davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın … yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran … geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.10.2015(Pzt.)

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.