Edinilmiş Mal Kaçırma Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davasında Görevli Mahkeme

Yargıtay 17. HD. 2014/25090 E. , 2015/138 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasında … Asliye Hukuk Mahkemesi ve …Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

  • K A R A R –

Dava, muvazaa yolu ile davalı 3. kişiye satıldığı iddia edilen aracın satım işleminin iptali istemine ilişkindir.
Asliye Hukuk Mahkemesince, uyuşmazlığın aile hukukuna ilişkin olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Aile Mahkemesi ise, davacının malvarlığı rejiminin tasfiyesine ilişkin bir talebi olmadığı, davanın dayanağının BK 19. maddesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.
Somut olayda davacı vekili, müvekkilinin eşi olan davalının sahip olduğu ve evlilik birliği içinde edinilmiş olan aracı boşanma davasının açılmasından sonra davacıyı mağdur etme kastıyla muvazaa yoluyla diğer davalı 3.kişiye sattığı iddiasıyla aracın 3.kişiye yapılan satış işlemlerinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Uyuşmazlık Türk Medeni Kanununun ikinci kitabında yer almadığından aile mahkemeleri görevli olmayıp, Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlığın genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nın 21. ve 22. maddeleri gereğince … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 12.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.