Evliliğin İptali Davasının Islahla Boşanmaya Dönüşmesi

Yargıtay 2. HD. 2011/17856 E., 2012/13741 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İnegöl 1. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ :06.05.2011
NUMARASI :Esas no:2008/553 Karar no:2011/280

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı kocanın evlenmenin butlanı davasının reddine dair temyiz itirazları yersizdir.
2- Davalı kadının boşanma davasına yönelik temyizinin incelenmesine gelince:
Davacı koca dilekçesinde evlenmenin butlanını istemiş, daha sonra verdiği dilekçe ile evlenmenin butlanı yanında geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı verilmesini istemiştir. Davacı koca açılmış bulunan davayı ıslah etmemiş, davaya yeni bir dava eklemiştir. Islahla yeni bir davanın eklenmesi mümkün değildir. Mahkemece davacının şiddetli geçimsizlikten boşanma davasının reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların boşanmanın fer’ilerine ilişkin temyizin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, davacı kocanın temyizinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 90.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının davalıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 21.05.2012 (Pzt.)

Yargıtay 2. HD. 2012/10059 E., 2013/12045 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Karabük 1. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ :7.3.2012
NUMARASI :Esas no:2010/143 Karar no:2012/205

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm; davacı-davalı (koca) tarafından; kendi davasının reddi, kadının birleşen boşanma davası ve fer’ileri ile ziynet eşyası alacağı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-davalı kocanın davasının, evliliğin nispi butlan sebebiyle iptaline ilişkin olup ıslah yoluyla davaya kademe eklenmesinin mümkün bulunmamasına, 26.1.2012 tarihli dilekçesindeki boşanmaya yönelik talebi dikkate alınmayacağına göre davacı-davalı kocanın kendi davasının reddine ilişkin temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı-davalı kocanın, kadının boşanma davası ve fer’ileri ile ziynet eşyası alacağına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Mahkemece her ne kadar davacı-davalı koca tam kusurlu kabul edilmek suretiyle, boşanma kararı verilmiş ise de; toplanan delillerden “tarafların evlilik süresi içerisinde cinsel birlikteliği gerçekleştiremedikleri, kadının mesaj yoluyla eşine ağır hakaretlerde bulunduğu, buna karşılık kocanın da ailesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığı ve manevi bağımsızlığı olan konut teminine yanaşmadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Eşit kusur halinde de boşanmaya karar verilmesi gerektiğine göre verilen boşanma hükmü sonucu itibariyle doğru olduğundan, davacı-davalı kocanın bu yöne ilişkin ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer yönlere ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiş, boşanmaya ilişkin hükmün kusura ilişkin gerekçesinin düzeltilmek suretiyle onanması yönüne gidilmiştir. (HUMK md.438/son)
3-Yukarıda 2. bentte açıklanan sebeplerle boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları belirlendiğine göre, davalı-davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddine karar verilmesi gerekirken, koşulları oluşmadığı halde Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddeleri uyarınca, davalı-davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün, yukarıda 3. bentte gösterilen sebeple maddi ve manevi tazminat yönünden BOZULMASINA, yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kadının birleşen boşanma davası ve fer’ileri ile ziynet eşyasına yönelik hükmün, boşanma kararının kusura ilişkin gerekçesi düzeltilmek suretiyle ve kocanın kendi davasına yönelik temyiz itirazları yönünden ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 29.04.2013 (Pzt.)

Yargıtay 2. HD. 2013/12627 E., 2013/29711 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle “evliliğin iptali” talebiyle açılan davanın, davacı tarafından 11.02.2013 tarihli dilekçe ile ıslah edilerek boşanma davasına dönüştürüldüğü ve dava da ıslah edilmiş şekliyle görüldüğü halde, karar başlığında davanın “evlenmenin butlanı” olarak nitelendirilmesi maddi hata olup mahallinde düzeltilmesinin mümkün bulunmasına ve boşanma davasının kabulünü gerektirir koşulların oluşmadığının da anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 119.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.16.12.2013(Pzt.)

Yargıtay 2. HD. 2015/15862 E., 2016/4946 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Evlenmenin İptali

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı erkek tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 15.03.2016 günü temyiz eden davacı … ile vekili Av. … geldi. Karşı taraf davalı … ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı, dava dilekçesinde nispi butlan sebebi ile evliliğin iptaline (TMK m. 149-150) karar verilmesini talep etmiş, 13.11.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile davasını evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanma davası (TMK m. 166/1) olarak ıslah etmiştir. Davacı vekili, 24.03.2015 tarihli celsede ıslahtan vazgeçtiklerini, evliliğin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece ıslahtan vazgeçilmiş olduğu gerekçesi ile davanın nispi butlan sebebi ile evliliğin iptali davası olduğu kabul edilerek davacının davasının reddine karar verilmiştir. Davacı vekilinin 13.11.2014 tarihli celsedeki beyanı, davanın hukuki sebebinin ıslahı niteliğindedir. Bir davada ıslah yoluna ancak bir kez başvurulabilir. Bu sebeple bu celsedeki beyan artık hukuki sonuç doğurmaz. Şu halde dava, ıslah edilmiş şekliyle evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı boşanma davası (TMK m. 166/1) olup, mahkemece delillerin bu yönde değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken davanın nispi butlan sebebi ile evliliğin iptali davası olduğu kabul edilerek yazılı şeklide hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre disiplin para cezasına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan 1.350,00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.03.2016 (Salı)

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.