Boşanma Vekaletnamesinin Özel Yetki İçermesi

Yargıtay 2. HD. 2019/6187 E., 2019/12669 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosya içerisinde bulunan davalı erkek vekili Av. …’a ait vekaletname genel vekaletname olup, boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi içermemektedir. Boşanma davası açmak ve açılan davayı takip etmek kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımı niteliğindedir. Bu bakımdan vekaletname de bu hususta özel yetkiyi gerektirir (HMK m.74). O halde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 74. maddesi gereğince boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi içeren vekaletnamesini sunması için davalı erkek vekiline süre verilmeli, bu süre içinde vekaletname verilmez veya asıl yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirmez ise, gerekçeli kararın asıla tebliği sağlanıp yasal temyiz süresi de beklenildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine İADESİNE, oybirliğiyle karar verildi. 23.12.2019 (Pzt.)

Yargıtay 2. HD. 2020/19 E., 2020/610 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi
DAVACI-DAVALI : …
DAVALI-DAVACI : …
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı-karşı davalı kadın vekili Av. … 26.11.2019 tarihli dilekçesiyle davadan feragat ettiğini bildirmiş ise de; vekaletnamesinde davadan feragat yetkisinin bulunmadığı görülmüştür. Bu bakımdan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 77. maddesi uyarınca adı geçen avukata dosyaya davadan feragat yetkisi taşıyan boşanma davalarına yönelik özel vekaletnamesini sunması için kesin süre verilmesi; kesin süreye ilişkin mahkemece yapılacak bildirimde, bu yetkiyi taşıyan özel vekaletname sunulmaz veya asıl yapılan işlemi kabul ettiğini aynı süre içinde kimlik tespiti yapılmış dilekçe ile mahkemeye bildirmez ise, gerçekleştirilen işlemin yapılmamış sayılacağının ihtar edilmesinden sonra Dairemize gönderilmek üzere dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine İADESİNE oybirliğiyle karar verildi.30.01.2020 (Prş.)

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.