Birleştirilen ve Karşılıklı Boşanma Davalarında Vekalet Ücreti

Yargıtay 2. HD. 2011/21746 E., 2012/17195 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Bafra 2. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ :11.5.2011
NUMARASI :Esas no:2009/540 Karar no:2011/269

Taraflar arasındaki “boşanma” ve “nafaka” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı kadın tarafından; tedbir nafakası miktarı ve vekalet ücreti, davalı-davacı koca tarafından ise; tümü yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacı kocanın tüm, davacı-davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı-davalı kadın asıl dava ve birleşen davada vekille temsil edildiğine ve kadının davası kabul edilip kocanın davası reddedildiğine göre her iki dava yönünden ayrı ayrı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı-davalı kadın yararına maktu vekalet ücreti taktir edilmesi gerekirken; tek vekalet ücreti takdiri doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple davacı-davalı kadın yararına vekalet ücreti yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın R.’a yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 90.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran N.a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 21.06.2012 (Prş.)

Yargıtay 2. HD. 2012/24974 E., 2012/30144 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İskilip Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ :3.7.2012
NUMARASI :Esas no:2012/81 Karar no:2012/251

Taraflar arasındaki “boşanma” ve “nafaka” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (kadın) tarafından; yargılama giderleri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Davalı-davacı kadın tarafından yapılan 31.20 TL harç ve 10 TL tebligat giderinin yargılama giderlerine dahil edilmeyerek eksik yargılama giderlerine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
2-Kocanın açtığı boşanma davası, kadının karşı boşanma davası ile kadının birleştirilen nafaka davası birbirinden bağımsız ayrı davalardır. Kocanın boşanma davası reddedilmiş, kadının karşı ve birleşen davası ise kabul edilmiştir. Kendini vekille temsil ettiren davalı-davacı kadın lehine kendi boşanma ve nafaka davası ile kocanın reddedilen boşanma davası için üç ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde tek vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.12.2012 (Çrş.)

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.