Boşanma Kararından Sonra Feragat

Boşanma kararından sonra davacının karar kesinleşmeden feragat etmek istemesi halinde, feragat dilekçesinin istinaf dilekçesi olarak kabul edilip harcının tamamlattırılması gerekir. (Gençcan, Boşanma Usul Hukuku, 2018, s. 824)

Yargıtay 2. HD. 2016/20040 E. , 2018/7520 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Davacı karşı davalı kadın vekili 03.06.2016 tarihli dilekçesi ile davalı karşı davacı erkeğin 26.05.2016 tarihinde vefat ettiğini, evliliğin ölümle sona erdiğini, mahkemece ölüm halinin evliliğin bitiş sebebi olarak kabul edilmemesi durumunda açtıkları davadan bütün sonuçları ile birlikte feraget ettğini bildirmesi üzerine mahkemece 14.06.2016 tarihli ek karar ile kadının davasının feragat nedeniyle reddine, karşı dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulmuştur. İlk derece mahkemesi kararı temyiz edilip Yargıtay’ca bozulup ortadan kaldırılmadıkça, hukuki varlığını devam ettirir. İlk derece mahkemesi dosyayı yeniden ele alarak kendi kararını ortadan kaldıramaz. Kaldı ki erkeğin 26.05.2016 tarihinde vefat etmesi nedeniyle her iki davada konusuz kalmıştır. Konusuz kalan bir davadan feragat hukuki sonuç doğurmaz. Bu bakımdan, mahkemenin 14.06.2016 tarihli ek kararı usul ve yasaya aykırı olup, bozularak kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.
2- Temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Davalı-davcı erkeğin karar tarihinden sonra henüz boşanma hükmü kesinleşmeden 26.05.2016 tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır. Evlilik ölümle sona erdiğinden her iki boşanma davasının da konusu kalmamıştır. Bu sebeple her iki boşanma davası yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 19.06.2018 (Salı)

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.