Tarafların Aynı Avukatla Temsil Edildiği Yabancı Boşanmaların Tanınamaması

Yargıtay 2. HD. 2009/7321 E., 2009/20304 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Bünyan Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ                  : 28.01.2009           
NUMARASI                   :Esas no:  2008/64     Karar no:2009/10

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Türk hukukuna göre, aynı davada hasım durumunda bulunan davacı ile davalıyı aynı avukatın temsil etmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu husus, savunma hakkı ile ilgili olup kamu düzeni gereğidir. Tanınması talep edilen yabancı mahkeme kararında davacı ve davalının aynı avukat tarafından temsil olunduğu görülmektedir. Yabancı mahkeme hükmü, bu yönüyle kamu düzenine açıkça aykırıdır. (5718 s.MÖHUK.md.54/c) O halde, isteğin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,  temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere   oybirliğiyle karar verildi.23.11.2009

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.