Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminata İtiraz

Yargıtay 2. HD.  2014/15387 E., 2014/26340 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi
TARİHİ :23.01.2014
NUMARASI :Esas no:2013/816 Karar no:2014/85

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından, velayet, maddi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, velayete ilişkin temyiz itirazları yersizdir.
2- Davalı kadının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin (3.) fıkrası; evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağını karine olarak kabul etmiştir. Bu yasal karine gereğince, boşanma kararı verilmesi, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şartına bağlıdır. Taraflar, düzenledikleri protokolü mahkemeye sundukları gibi, duruşmada da karşılıklı olarak anlaştıkları hususlar ile ilgili beyanda bulunmuşlar, ancak mahkemece tarafların üzerinde anlaştıkları, yoksulluk nafakası ile maddi tazminata ilişkin hüküm kurulmamıştır. O halde, tarafların mutabık kaldıkları bütün hususların hüküm fıkrasına geçirilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün, yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple maddi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, velayete yönelik temyiz itirazlarının ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.22.12.2014 (Pzt.)
KARŞI OY YAZISI
Anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın eki istemler yönünden çekişmenin sürdüğü konusunda değerli çoğunluk ile aramızda görüş birliği vardır.
Bir yandan bu çekişmenin sürdüğünü kabul edip diğer yandan anlaşmalı boşanma kararının “boşanma” bölümünün kesinleştiğini kabul etmek çelişki oluşturmaktadır.
Anlaşmalı boşanma davalarında fer’i hükümlerde gerçekleşen temyiz, anlaşmalı boşanma kararının tamamını etkisiz hale getirir.
Temyiz istemini boşanmanın eki istek ile sınırlayarak tarafları boşanmış hale getirmek anlaşmalı boşanmanın “anlaşma” kavramı ile bağdaşmaz. Zira boşanmanın eki istemlerin tamamı yönünden henüz bir anlaşma bulunmamaktadır.
Temyiz sınırlamasına katılamıyorum.

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.